Main 한국슈베르트협회 슈베르트콩쿨 연주회안내 게시판
슈베르트콩쿨
 


제목 한국슈베르트협회 제65회 정기연주회 등록일 18-06-06 13:35
글쓴이 관리자 조회 990

일시 : 2018. 4. 30 (월) 오후 7:30
장소 : 세종문화회관 체임버홀

출연진 : Sop. 문은주, 박경희, 이미선, 이윤선, 전국영
            M.Sop. 김난희           
            Ten. 유기수
            Bar. 김홍규
            Pf. 김윤경, 정영하


 
 

대표자 성함 : 심두석 | 주소 : 서울특별시 동대문구 답십리동 268-8 | 전화번호 : 01053044406 | 팩스 : 02 2244 8714
copyrightⓒ2016 한국슈베르트협회 all rights reserved.