Main 한국슈베르트협회 슈베르트콩쿨 연주회안내 게시판
슈베르트콩쿨
 


제목 한국슈베르트협회 특별기획 연주회 등록일 18-06-06 13:41
글쓴이 관리자 조회 1,024

일시 : 2018. 5. 11 (금) 7:30pm
장소 : 유스퀘어 문화관 금호아트홀

출연진 : Sop. 박현진, 오진현, 주수연
            Ten. 유기수
            Bar.  김대수, 최은석
            Pf. 정희연, 김윤경


 
 

대표자 성함 : 심두석 | 주소 : 서울특별시 동대문구 답십리동 268-8 | 전화번호 : 01053044406 | 팩스 : 02 2244 8714
copyrightⓒ2016 한국슈베르트협회 all rights reserved.