Main 한국슈베르트협회 슈베르트콩쿨 연주회안내 게시판
슈베르트콩쿨
 


제목 한국슈베르트협회 제70회 정기연주회 등록일 21-06-19 09:54
글쓴이 관리자 조회 864

한국슈베르트협회 제70회 정기연주회
일시 : 2021. 06. 15(화) 7:30PM
장소 : 영산아트홀

 출연 : Sop. 심나연, 안희은, 강종희, 오진현, 김순향
          M.Sop. 안수희
          T. 김태남
          Br. 최은석
          Pf. 김윤경, 공희상


 
 

대표자 성함 : 심두석 | 주소 : 서울특별시 동대문구 답십리동 268-8 | 전화번호 : 01053044406 | 팩스 : 02 2244 8714
copyrightⓒ2016 한국슈베르트협회 all rights reserved.